Darmowy sklep internetowy zamknij

Infolinia: 511 923 668

Warunki handlowe

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG IQ-SHOP.PL

Definicje

Licencjodawca: Marka IQ-SHOP jest własnością firmy PROPAGE ze siedzibą w Szczecinie, ul. K. Napierskiego 73/9, nip:955-207-36-97.
Licencjobiorca: Klient, który zdecydował się na zawarcie umowy.
Sklep internetowy: Oznacz program działający online, uruchomiony w ramach licecji udzielonej przez licecjodawca licecjobiorcy


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Licencjobiorca rejestrujący usługę w IQ-SHOP.PL zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

3. Usługodawca oświadcza, że jest jedynym, samodzielnym twórcą Programu i z tego tytułu przysługują mu do niego wyłączne prawa autorskie, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Licencjodawca oświadcza, że Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługodawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z Programu. Licencja i materiały towarzyszące są niewyłączne i nieprzenoszalne .

6. Licencja na korzystanie z Programu wygasa z chwilą rozwiązania umowy.

7. Prawa autorskie do Programu, które przysługują Usługodawcy, obejmują cały kod Programu, zastosowane rozwiązania technologiczne, układ i dobranie elementów na stronie, kompozycję stron, wszystkie opisy Programu, strukturę katalogów, wszystkie struktury danych.

8. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Programie i sklepach na nim opartych jest zabronione. W szczególności zabronione jest tworzenie kopii sklepu działającego w oparciu o Program, przy wykorzystaniu oprogramowania innej firmy.

9. Przy użyciu jednej licencji do Programu, Usługodawca może prowadzić tylko jeden Sklep internetowy.


§ 2. Udzielenie licencji


1. Złożenie zamówienia na Usługę, jest równoznaczne z zawarciem umowy. Przez złożenie zamówienia uznajemy fakt przelewu jakiejkolwiek sumy pieniężnej przez licencjobiorce na konto licencjodawcy.

3. Umowa świadczenia usług zawierana jest na czas nieokreślony, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

4. Umowa podlega cesji, jeśli osoba, której zostanie przekazana, akceptuje jej warunki. Cesja wymaga pisemnego oświadczenia obu stron (obecnego i przyszłego Klienta) oraz akceptacji Licencjodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z wybranymi Klientami bez podania przyczyny.

6. Jeśli Klient powierzył licencjobiorcy stworzenie unikalnej grafiki dla sklepu internetowego to :

a) Prawa własności grafiki nie przechodzą na liecjobiorce, licecjobiorca zobowiązany jest do używnia grafiki tylko w Sklepie internetowym udostępnionym przez licecjodawce w ramach niniejszej umowy.

b) Licencjobiorca jest zobowiązany do niewykorzystywania do żadnych innych celów grafiki stworzonej dla licencjobiorcy, za wyjątkiem umieszczenia grafiki w portfolio.

c) W momencie, gdy umowa pomiędzy licencjobiorcą a licencjodawcą zostaje rozwiązana przed upływem 2 lat licecjodawca ma prawdo użyć grafiki w dowolnym celu. Licencjobiorca nie ma prawa wykorzystywać grafiki w żadnym innym celu.

d) Jeśli umowa pomiędzy licencjobiorcą i licencjodawcą zostanie rozwiązana po okresie 2 lat, licencjobiorca może użyć grafiki w dowolny sposób, licencjodawca wówczas zobowiązany jest do nie używania grafiki w żadnym celu, za wyjątkiem umieszczenia grafiki w swoim portfolio.

e) Licencjobiorca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawda do elementów graficznych przesłanych do licencjodawcy, które mają być wykorzystane w grafice. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie elementów graficznych, które otrzymał od licencjobiorcy, lub które licencjobiorca zasugerował do wykorzystania w grafice.


§ 3. Prawa i obowiązki Klienta


1. Licencjodawca umożliwi Klientowi sprzedaż, prezentację i reklamę produktów lub usług w Sklepie internetowym na podstawie Informacji handlowych.

2. Klient oświadcza, iż posiada prawa do użytkowania wszelkich znaków towarowych i znaków firmowych, umieszczonych na stronach własnego sklepu internetowego na serwerze Usługodawcy.

3. Klient oświadcza, iż zawartość stron internetowych jego sklepu internetowego na serwerze Usługodawcy nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osób trzecich.

4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sklepu internetowego, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego bądź jego przedsiębiorstwa.

6. Klient zobowiązany jest do udostępniania aktualnej Informacji handlowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Informacji handlowej.

7. Klient zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w Informacji handlowej na stronie Sklepu internetowego. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Użytkownika.

8. Gdy Klient zauważy awarię w działaniu oprogramowania sklepu, w pierwszej kolejności zgłasza ten fakt poprzez Panel Administracyjny sklepu, zakładka „Zgłoszenia”.


§ 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy


1. Licencjodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Licencjobiorcy usługi umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przez usługę prowadzania sklepu internetowego rozumiemy: zapewnienie oprogramowania umożliwiającego prowadzenie sklepu internetowego, hosting i pomoc techniczną.

2. Licencjodawca nie ponosi  odpowiedzialności za przerwy w działaniu programu lub jego złe funkcjonowanie, jest jednak zobowiązany do usunięcia wszelkich błędów zgłoszonych przez klienta w terminie do 7 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia. W przypadku, gdy licencjodawca nie usunie błędów w wyznaczonym terminie, licencjobiorca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji handlowej, ani pozostałych danych zamieszczonych przez Klienta w Sklepie internetowym.

4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług oferowanych w ramach Usługi, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Licencjobiorcy do ich sprzedaży.

5. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę wywołaną nieprawidłowym lub brakiem świadczenia, przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych, jest ograniczona jest do wysokości ostatniej wniesionej przez Klienta opłaty.

6. Klient wyraża zgodę na logowanie się do Panelu administracyjnego Sklepu internetowego Klienta przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę w celu pomocy technicznej.

7. Klient wyraża zgodę na zbieranie danych statystycznych związanych z prowadzeniem przez niego Sklepu internetowego.

8. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy sklep licencjobiorcy generuje zbyt duże obciążenie dla serwera.


§ 5. Płatność

 

1. Faktura jest wystawiana co miesiąc z 7 dniowym terminem płatności. Jesli locecjobiorca nie uiści należności w terminie, llicecjobiorca ma prawo do zablokonia dostepu do usługi

2. Zmiany w cenniku usługi mogą być dokonywane w przez licecjobiorce i są publikowane w załaczniku nr 1.

 Załączniki:
Nr 1.  Cennik usług: http://iq-shop.pl/plany-abonamentowe.html oraz http://iq-shop.pl/wersje-grafiki-i-kodowania.html